Ajaýyp tans poly

Ajaýyp LED tans poly

Biziň maksadymyz, içerde we açyk giňişlikler üçin şahsylaşdyrylan, ulaldylan displeý çözgütleri arkaly gözýetimiňizi hakykata öwürmek.Tomaşaçylary gyzyklandyrýan, habar berýän we begendirýän täsirli we täsirli wizuallary döretmäge çalyşýarys. Tomaşaçylary ýagtylandyryň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
tans meýdançasyny satyn aldy

Hytaýda tans poly öndüriji, zawod, üpjün ediji

Huajun, hytaý tans meýdançasyny öndüriji bolup, 2005-nji ýylda döredilen, LED tans meýdançalaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýanyň meýdany 9000 inedördül metr bolup, takmynan 92 adam işleýär.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin tans meýdançasyny öndürýäris.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, özleşdirmegi goldaýarys.

Mundan başga-da, önümlerimiziň hemmesi ösen tehnologiýa bilen öndürilýär.Howpsuz, inçe we güýçli, LED pollary gurmak we aýyrmak aňsat, reňkleri, kowalamalary ýa-da nagyşlary yzygiderli ýa-da tötänleýin saýlamagy teklip edýär, hatda aýdym-saz bilen jogap berip biler.Bu talaplary göz öňünde tutup, Haujun ýönekeý, ýöne gaty üýtgeşik dizaýny ösdürdi we patentledi.Biziň maksadymyz, içerde we açyk giňişlikler üçin şahsylaşdyrylan, ulaldylan displeý çözgütleri arkaly gözýetimiňizi hakykata öwürmek.Tomaşaçylary gyzyklandyrýan, habar berýän we begendirýän täsirli we täsirli wizuallary döretmäge çalyşýarys.

Bir nokatly dizaýn we önümçilik çözgütleri

Müňlerçe bar bolan ululyk çykdajylaryňyzy tygşytly tygşytlaň

Super ýokary hilli önümler bilen çalt iberiş

Satuwdan soňky kämillik hyzmaty bilen tassyklanan üpjün ediji

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Inatedagtylandyrylan ekiş üpjün edijiňiz

CE & RoSH Auditirlenen yşyklandyryjylar

HUAJUN, öňdebaryjy tans meýdançasyny öndüriji, CE we RoHS şahadatnamalary bilen tassyklandy.

Önümçilik synag şahadatnamasy

Iberilmezden ozal her sargyt üçin synag şahadatnamasyny bereris.Himiki kompozisiýa ülňülerine we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän tans meýdançasyna göz ýetiriň.

0% Hil arzasy

HUAJUN-da içerki hil synag laboratoriýasy, QC gözleg topary, iberilmezden ozal 100% barlanylan tans meýdançasy bar, önümiň hilini kepillendirýär we aladalaryňyzy ýok edýär.

Çalt eltip bermek

HUAJUN durnukly gowşuryş wagtyny 25 gün ýa-da ondanam az saklaýar.Eltip beriş senäňizi üpjün edýän önümçilik enjamlary we synag ulgamy bar.Iň ýokary möwsümde-de gowşuryş wagtyny alyp bileris.Gijä galmaz.

Led tans gatyňyzy saýlaň

1.KwadratL.ed Tans polys

Gabyk güýçli, suw geçirmeýän we süýşmeýän PE + aýna materialdan ýasalýarRGB yşyklandyryjylaryň içindereňkler uzakdan dolandyrmak we degmek arkaly üýtgeýär (ýere degeniňizde LED açyk reňkler üýtgär) (batareýa bilen, güýçlendiriji bilen.Kwadrat tans meýdançasynda iki reesim bar: duýgur dolandyryş we uzakdan dolandyrmak.

Görkezmeler:Içinde RGB LEDS , reňkler uzakdan dolandyrmak we degmek arkaly üýtgeýär (ýere degeniňizde LED açyk reňkler üýtgär) (batareýa bilen, zarýad beriji bilen))

Haryt:BR8800D3

Ölçegi (sm):37 * 37 * 10 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):38 * 40 * 24 sm / 2 sany / CTN

naprýa .eniýe:DC12V 102pcs RGB LEDS, 20W

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Duýgur dolandyryş Led tans polunyň lomaý we adaty

Görkezmeler:Içinde RGB LEDS , reňkler uzakdan dolandyrmak we degmek arkaly üýtgeýär (ýere degeniňizde LED açyk reňkler üýtgär) (batareýa bilen, zarýad beriji bilen))

Haryt:BR8800D1

Ölçegi (sm):50 * 50 * 6.5 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):54 * 51 * 15 sm / 2 sany / CTN

naprýa .eniýe:DC12V 102pcs RGB LEDS, 20W

Suw geçirmeýän:IP65

Adük göteriji: 500kg / sany

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Görkezmeler:RGB yşyklandyryjylaryň içinde , 16 reňk uzakdan üýtgeýär (batareýa bilen, zarýad beriji bilen)

Haryt:BR8800D6

Ölçegi (sm):50 * 50 * 7 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):56 * 56 * 22cm / 2pc / CTN

Suw geçirmeýän:IP65

Adük göteriji:500kg / sany

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

2. Tegelek alyp barýan tans meýdançasys

Gabyk güýçli, suw geçirmeýän we süýşmeýän PE materialyndan ýasalýar.

Görkezmeler:RGB yşyklandyryjylaryň içinde , 16 reňk uzakdan üýtgeýär (batareýa bilen, zarýad beriji bilen)

Haryt: BR6403B1

Ölçegi (sm):50 * 50 * 7 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):56 * 56 * 22cm / 4pcs / CTN

naprýa .eniýe:DC12V 102pcs RGB LEDS, 20W

Suw geçirmeýän:IP65

Adük göteriji:500kg / sany

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

3.DMX 3D Infinity we illýuziýa tans meýdançalaryna alyp bardy

DMX, yşyklandyryş gurallaryna gözegçilik etmek üçin sahna we yşyklandyryş hünärmenleri tarapyndan ulanylýan usul we usuldyr.DMX konsolynda DMX dimmer tehnologiýasynyň peýda bolmagy yşyk enjamlaryny açmak we öçürmek, ýagtylygyň intensiwligini we tizligini dolandyrmak ukybyny aňladýar.Döwrebap yşyklandyrylan pol reňkli gurşun yşyklandyryşyny ulanýar.Adatça gyzyl, ýaşyl we gök reňkler has giň reňk üçin ulanylýar.Gatlar, adatça, aýna bilen örtülen gaty inedördül birliklerden durýar.Üsti hatda reňkli diffuz ýagtylykdyr.

Görkezmeler:RGB + W LEDS , 16 reňk uzakdan üýtgeýär (batareýa bilen, zarýad beriji bilen)

Haryt:BR8800D5

Ölçegi (sm):50 * 50 * 7 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):56 * 56 * 22cm / 2pc / CTN

Naprýa: eniýe:AC90-260V , 50 / 60HZ

Kuwwat sarp etmek:15w

QTY:60 sany / 2 mm gurşunly

Suw geçirmeýän:IP65

Adük göteriji:500kg / sany

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

4.Interaktiwalyp barýan tans meýdançasys

Interaktiw Tans meýdançasynyň aýratynlyklary:

Aktiw ses

Stepdim induktiw - ýekeje nokada degmek ýa-da induksiýa degmek arkaly dinamiki nagyşlary görkezýär

Interaktiw tans meýdançasy çagalar üçin gaty meşhur we stomatologiýa bölümleri, çaga merkezleri, çagalar merkezleri, maşgala / çagalara gönükdirilen restoranlar we öý güýmenjeleri üçin ajaýyp.Ulular hem gyzykly hasaplaýarlar we gijeki klub üçin amatly bolup biler.

Görkezmeler:RGB + W LEDS , 16 reňk uzakdan üýtgeýär (batareýa bilen, zarýad beriji bilen)

Haryt:BR8800D4

Ölçegi (sm):50 * 50 * 7 sm

Gaplamagyň ululygy (sm):56 * 56 * 22cm / 2pc / CTN

Naprýa: eniýe: AC90-260V , 50 / 60HZ

Kuwwat sarp etmek: 15w

QTY:60 sany / 2 mm gurşunly

Suw geçirmeýän:IP65

Adük göteriji:500kg / sany

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapyp bilmediňizmi?

Umuman, ammarymyzda umumy gurşunly tans meýdançalary ýa-da çig mal bar.Youöne aýratyn islegiňiz bar bolsa, özleşdirmek hyzmatyny hem berýäris.Şeýle hem OEM / ODM-ni kabul edýäris.Siziň logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy tans meýdançalarynda çap edip bilerdik.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
tans 4

Näme üçin Led tans pollaryny saýlaň

 

LED tans meýdançasy yşyklandyryşyň täze nesli.Güýmenje modasynyň ösmegi bilen pollary yşyklandyrmak üçin köne yşyklandyryş tehnologiýasy hem ösdi.LED sanly pollary öňkülerinden has meşhur eden tehnologiýanyň ösmegi.Häzirki wagtda jadyly toýlar, gyzykly gijeki klublar, tolgundyryjy konsertler, köp adamly söwda merkezleri we başgalar ýaly dürli wakalar üçin LED sahna çyralary hemme ýerde.

 

Doly şahsylaşdyrylan: Partiýa meýilleşdiriji, tans çäräňiziň estetikasyny täze derejä çykarany üçin, LED tans meýdançasyny saýlamagyňyzdan hoşal bolar.Partiýanyň mowzugyna gabat gelmek has aňsat, sebäbi poluň çyrasy akyl bilen dolandyrylýar we 16 reňk çalşygy bilen üýtgedilip bilner.Islän yşyklandyryş effektiňizi sazlap bilersiňiz.

Otagy yşyklandyrmak:Tans meýdançasynyň LED polunyň yşygy özbaşdak ajaýyp, ýöne ýokardaky yşyklandyryş üçin ajaýyp goşundy.Tansda yşyklar, esasanam keýpiň yşyklandyrylmagy bilen öçýär.Adamlar köp alkogol içip, dynç alanda, deňagramlylygyny ýitirýärler.LED tans meýdançasy görnükliligi ýokarlandyrmak üçin aşakdaky poly ýagtylandyrýar.Myhmanlaryňyzy goraň we yşyklandyrylan pol ulananyňyzda olaryň ýollaryny ýagtylandyryň.

Atmosfera dörediň: Çäräňizi hakykatdanam tapawutlandyrmak isleseňiz, LED tansy siziň üçin iň gowy saýlawdyr.Bu düýbünden şahsylaşdyrylan we bütin gijäniň keýpini düzýär.Şeýle hem goşmaça yşyklandyryş ýaly ajaýyp we ajaýyp täsir galdyrýar.Çyralaryň kompýuter arkaly üýtgemegine gözegçilik edip bileris we otagyň tutuş atmosferasyny üýtgetmek üçin dürli çyralary ulanyp bileris.Haýal tans wagtynda yşyklar gaty reňkde we has çalt aýdymlarda bolýar;reňkleri garyşdyryp, sazyň sazyna üýtgedip bilerler.Toý tans meýdançasyna azajyk tolgunma we güýç goşmagyň ajaýyp usuly bolup biler.

Funksiýa aýratynlyklary

Productshli önümlerimiz ösen tehnologiýa bilen öndürilýär.Bu RGB / ak pol panelleri bazardaky iň inçe görnüşlerdir.Olar ýeňil, berk we dürli programmalarda ulanylyp bilner.

 

Hiliň gutarmagy:Strengthokary kuwwatly aýna örtük ýa-da PE jaýy, uzak ömri, az hyzmat çykdajylary.

Toplumlaýyn dizaýn we öndürijilik:Lighteňil modul çalt we amatly daşamagy, gurnamagy we göz ýaşarmagyny üpjün edýär.Iň oňat derejeli LED displeý tehnologiýasy fl at we rahat birikmäni üpjün edýär

 

Uzakdan dolandyryş:Şeýle hem barlar, klublar, restoranlar we barlar üçin amatlydyr.15 metr aralykda, uzakdan dolandyrmak size bir reňk saýlamaga ýa-da iki reňk arasynda alternatiwany saýlamaga mümkinçilik berýär.Isleýän effektiňize baglylykda çyralary öçüriň, ýalpyldadyň ýa-da zolakly ediň.

 

 

DMXDolandyryş: DMX konsolyny ulanyp, yşyklandyryş effektlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin ýokary hilli wirtual sahnalary aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Tans meýdanyüýtgemegiň dürli usullary bilen(DMX funksiýasy gerek bolsa, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

 

Lookary ýük göteriji:Tans meýdanyerkin aýak astyna alnyp bilner, sebäbi 500kg / m2 çenli ýük göterijilik ukybyny üpjün etmek üçin berk basyş synagyndan geçýär..

 

Dökülmegi goramak: IP65 reýtingine çenli tozan we suw geçirmeýän dizaýn, tötänleýin dökülmelerden we tegmillerden goraýar.Garaňky / ýalpyldawuk ýerleri bolmadyk tekiz panel.

 

tans meýdançasy ekran üpjün edijilerine ýolbaşçylyk etdi

Gijeki klublarda, barlarda, teatrlarda, ýaşaýyş şertlerinde, kaşaň myhmanhanalarda we söwda merkezlerinde meşhurdyr.Söwda sergilerinde ünsi çekmek üçin ulanylyp bilner.Reňk üýtgedýän LED ulgamyndan we gyzgyn aýna ýüzünden durýar.Güýçli täsir garşylygy bar.Gurnamak we ýerleşdirmek ýönekeý we tamamlamak üçin birnäçe minut gerek.

Näme üçin bizi Hytaýda tans gatlagy bilen üpjün ediji hökmünde saýlaň

Huajun 17 ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we öňdebaryjylardan biridirDance Hytaýda pol öndürijiler.CE, FCC, RoHS, BSCI, UL we ş.m. tarapyndan tassyklandy.

Satyn almak isleseňizalyp barýan tans meýdançasy, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size sitata bermäge taýyn ,Zawoddan göni ýurduňyza iberildi.

Iň gowy hil.Önümçilikde, dizaýnda we ulanmakda baý tejribämiz bar

tans meýdanywe dünýäde 210-dan gowrak müşderä hyzmat etdi.

Bäsdeşlik bahasy.çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň hyzmat.2/3/5 ýyl kepillik syýasaty berýäris.Meseleler bize sebäp bolsa, ähli çykdajylar kepillik möhletinde hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.Howa ekspress, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Omörite:OEM / ODM / SKD sargyt kabul ederliklidir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.huajuncrafts.com/illuminated-planters/

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahany haçan alyp bilerin?

Adatça soragyňyzy alanyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda teklip edýäris.

Bahasy almak isleýän bolsaňyz, bize jaň ediň.

Has takyk sitata almak üçin suratlaryň aýratyn görnüşlerini hödürläp bilersiňiz diýip umyt edýäris.

Mysal sargyt edip bilerinmi?

Hawa, nusga hyzmatyny hödürleýäris.Nusgalarymyz üçin töleg alýandygymyzy ýadyňyzdan çykarmaň, ýöne nusgalar bize gaýtarylsa doly yzyna gaýtaryp bileris (minus ugratmak üçin töleg).

Tans meýdançasyny gurmak üçin näçe wagt gerek?

 

Adaty tans meýdançasynyň ululygy 4m x 4m (16ft x 16ft) bir sagada çenli dowam edýär, sökmek 30 minutda amala aşyrylyp bilner.

 

Tans meýdançasyny islendik görnüşde ýa-da ululykda goýup bolarmy?

 

Görnüşi inedördül, gönüburçly ýa-da T görnüşli bolup biler.

 

Tans meýdançasy süýşýärmi?

, Ok, tans meýdançasynyň üstü tans meýdançasy hökmünde ulanmak üçin niýetlenendir we gaty akrilden ýasalýar, şonuň üçin aýak astynda süýşmeýär.Şeýle-de bolsa, şertlerimiz tans meýdançasynda hiç hili suwuklygyň, içginiň ýa-da iýmitiň alynmaly däldigini aýdýar.

Tans meýdançasy bozulsa näme etmeli?

Meseläni çözmäge kömek etmek üçin in engineeringenerçiligi gurarys.Meseläni çözüp bilmeseňiz, belli bir wagtyň içinde gaýdyp gelmek üçin ýüz tutup bilersiňiz.

LEDhli LED önümlerini özüňiz dizaýn edýärsiňizmi?

 

LED önümlerini import edýän beýleki pudak oýunçylaryndan tapawutlanýar.“Huajun” -da ähli LED displeý çözgütleri içerki önümçilik bölüminde dizaýn, ineredener we öndürilýär.Öz önümçilik desgalarymyzyň bolmagy, müşderilerimize kämillik üçin düzülen iň çylşyrymly çözgütler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

 

Dizaýn edip boljak ekranyň iň uly ululygy nämeden ybarat?

Biziň şygarymyz, gözýetimiňizi hakykata öwürmek.Arzuw edip bilýän bolsaňyz, dizaýn edip bileris.Arzuw tans meýdançany ösdürmek barada aýdylanda, ähli şekilleri, ululyklary we güýçleri doly goldaýarys.

Specialörite talap barmy?

OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da ondance pollaryň korpusyny çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Ululygy üçin talaplary aýdyň;IP derejesi;we agram, batareýa bilen işleýän ýa-da dakylýan ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa;bir reňk öwürmek ýa-da köp reňk üýtgetmek we ş.m.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň