• ad_ico_01

Hususy hyzmatlar OEM & ODM

Önüm düşünjesi / ideýaňyz bar bolsa, öz pikiriňizi aýdyp, soňam hemmesini bize goýup biljekdigiňizi amala aşyryp bileris.Diňe bir nusgaňyz bar bolsa, islän ýollaryňyzy gutarmak biziň bilenem gowy.Çyzgyňyz bar bolsa, has gowy bolup bilmez, halkara isleg bildirýän müşderiler bilen işlemekde baý in engineeringenerçilik tejribämiz bar.

company2

15+ ýyllyk tejribe

Professional LED ýapyk mebel, açyk mebel, ýagtylyk çykarýan mebel, bar önümlerini öndürijiler.

2005-nji ýylda döredilen Huicheng etrabyHuajun senet önümleri fabrigi, dünýä derejesindäki gümrük hyzmatlaryny we arzan bahalary hödürleýän öňdebaryjy lomaý üpjün ediji we öndüriji.Çyralarymyzyň hersinde CE, RoHS, UL, FC şahadatnamasy bar we daşary ýurt bazary tarapyndan giňden tanaldy.işinde ýöriteleşýärakylly bezeg çyrasyesasan öz içine alýarLED stol çyrasy, LED pol çyrasy, LED çyra, LED oturgyç, LED gürleýjilerLED köçe çyralary, LED ýol ýakasyndaky daşlar, LED gül küýzeleri.

Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Huizhou şäheriniň Huenang etrabynyň Çhenlong obasynda ýerleşýän Çanglong obasynda poçta indeksi 516227. Kompaniýamyz esasy transport ulgamlaryna gaty amatly girýär.Biziň kompaniýamyz bir meýdany öz içine alýar9092 inedördül işgär bilen 00 inedördül metr.Mundan başga-da, ähli önümlerimiz ýokary hilli üpjün etmek üçin ösen enjamlar we berk QC proseduralary bilen öndürilýär.Durnukly we wagtynda üpjün etmek, ygtybarly hil we çyn ýürekden hyzmat etmek bilen Esasy bazarymyz Demirgazyk Amerikadan Günorta Amerika, Europeanewropadan Afrika we Aziýanyň käbir ýurtlaryna degişlidir.

 

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da ýörite sargyt goýmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

LED akylly çyralar

Daşky gurşawyňyzy ýagtylandyryň we bezäňLED akylly çyralarislendik oturylyşyga ýa-da doglan gününe reňk we stil goşmak.Huajun, satuwda LED akylly çyralaryň we LED mebelleriň köp görnüşini hödürleýärözleşdirilendürli ululykda we stilde siziň üçin.LED akylly lampalar, çäräňizi beýlekilerden tapawutlandyrmagyň ygtybarly usulydyr.Köp oturylyşyklar we wakalar pes ýagtylyk şertlerinde gurnalanlygy sebäpli, LED akylly çyralar döwrebap we gyzykly atmosfera döretmek üçin 16 reňk üýtgemegine eýe.Biz professional lampa öndürijisidiris, dürli görnüşli LED akylly lampalary özleşdirmek üçin lomaý satyp bileris, üpjün edýärissatuwdan soňky iň gowy hyzmatwetehniki goldaw.

LE-ni özleşdiriňLightagtylyk

Islendik giňişligi häzirki zaman eserine öwürýän ajaýyp LED bezeg çyralaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.Aslynda, takyk islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin adaty lomaý söwdany goldaýarys.LEDörite LED lampa ýasamak isleseňiz, isleýän LOGO-ny hem gowy düzüp bileris.LED lampa seriýalarynyň dürli görnüşlerini hödürleýäris: LED ýapyk lampa, açyk lampa, ýagty mebel, LED bar stollary we oturgyçlar, LED gürleýiş çyrasy we beýleki önümler.

LED Flower Pot

LED gül küýzesi

Bu LED gül küýzeleri, üçegiňiziň eýwanyny, eýwanyny, basseýn meýdançasyny, ýaşaýyş otagyny ýakmak üçin ajaýyp we bar / klub restorany, spa, myhmanhanalar we başgalar üçin ajaýyp.“Light up” gül küýzelerimiziň hemmesi suw geçirmeýän we içerde ýa-da açyk görnüşde ulanylyp bilner, gündizine owadan görünýär, ýöne gijelerine ýa-da garaňkylykda ajaýyp görünýär.

LED Ice Bucket

LED buz çelegi

HUAJUN-yň LED buz çelek kolleksiýasy plastmassadan dürli baha nokatlaryna we çelek ululyklaryna çenli.LEDhli buz buz çelekleri doly özleşdirilip bilner we ýörite reňkde çap edilen ýa-da lazer bilen ýazylan logotip bilen ýörite reňkde öndürilip bilner.LED açyk reňk hem düzülip bilner.Her bir “LED buz çelegi” taslamasyny tutuşlygyna kesilen hasaplaýarys.

LED Garden Bench / Table

LED bag skameýkasy / stol

Aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmak üçin olary islendik ululykda ýasap bileris.“LED” bag skameýkasy / stol seriýasy, Reňkler opsiýasy sahypasynda hödürleýän ähli bezeglerimizde hem bar.

Glowing Swings

Owingalpyldawuk swingler

Swingler içerden yrgyldama täsir edýän yşyk-diodly lampalar bilen ýakylýar.Yşyklandyrylan halkalar kebşirlenen polipropilenden ýasalyp, şäher landşaftyna berk, ýöne ajaýyp goşundylar edýär.Olaryň egri egrileri, diňe bir daş keşbine goşant goşmak bilen çäklenmän, oýnamak bilen has gyzykly edýän başga bir dünýä, sýurreal wibany öz içine alýar.

LED columns

LED sütünler

LED yşyk sütünlerimiz bilen bagyňyza düýş görüp bilersiňiz.Edagtylandyrylan sütünlerimiz, ýoluňyzy ýakýarka owadan görüner!Reňkleri üýtgetmek üçin bir reňkli LED çyrany ýa-da programmirläp bolýan LED sütünini saýlap bilersiňiz.Birnäçe dizaýnda we ululykda yşyklandyrylan sütünleri lomaý satýarys.

Lighted Zebra Crossing

Zebra çatrygy

Ingagtylandyrylan zebra geçelgesi yşyklandyrylan pyýada geçelge.“Zebranyň” ak zolaklary geçelgäni we pyýada hereketini ýagtylandyrýar.

LED TEHNOLOGI BLA BLOGY

has giňişleýin gör
 • news-img

  Gurnalan çyralaryň peýdalary näme | ​​Huajun

  Döwrüň çalt ösmegi bilen LED çyralary has köp adam ulanýar.LED yşyklaryň ýokary netijeliligi, uzak ömri we çydamlylygy bar, ýöne köp adam mahabaty bilenok ...
  Koprak oka
 • news-img

  Köçe çyralary üçin iň amatly materialy nädip saýlamaly |Huajun

  Döwrebap durmuşyň talaplarynyň artmagy bilen köçe lampalarynyň görnüşi barha owadanlaşýar we materiallaryň ulanylyşy barha köpelýär ...
  Koprak oka
 • news-img

  Dogry ululygy saýlamak üçin maslahatlar Açyk açyk ýazgy |Huajun

  Häzirki wagtda çyralar dünýäniň çar künjeginde köçelerde we baglarda giňden ulanylýar, bu bolsa bizi howpsuz duýmaga we gijeki durmuşdan lezzet almaga taýyn edýär.Çyralar köp ululykda bolýar, şeýlemi ...
  Koprak oka

Şereket partiýasy

Kompaniýanyň hemmelere maşgala ýaly bolmagy üçin baý partiýa çäreleri bar

 • Company Party1
 • Company Party
 • Company Party2
 • Company Party3